• Bulgarian
  • English
11 2020

image085.jpg

Вход потребители


Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Проекти Печат Е-мейл

"ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЛОКАЛНО СВЛАЧИЩЕ В КВ.48 И КВ.49 НА СЕЛО ЮДЕЛНИК - ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ "

През 2001 г. е осъществено геодезическо заснемане на двата квартала и са изпълнени инженерно-геоложки проучвания. На основа на резултатите от тях е изготвен проект за укрепване, предвиждащ поетапно изпълнение. Изготвен е също проект за мониторинг, резултатите от изпълнението на който да служат както за оценка на изпълнения етап укрепителни работи, така и за необходимостта от изпълнение на следващия етап от техническите работи.

"ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СЕЛО СТАМБОЛОВО - ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ"

По време на интензивните валежи през пролетта на 2004 и 2005 г. сутеренните помещения на няколко къщи са били наводнени. Наводняването е било резултат от покачването на нивото на подземните води, а не на директно заливане на повърхността. На основа на проучване на обстоятелствата бе предвидена и реализирана програма за проучвания и наблюдения, свързани основно с изясняване на геоложкия строеж в приповърхностната зона, установяване на нивото на подземните води и неговото изменение с цел оценка на риска от възникване на обстоятелства, които да повторят картината от 2004-2005г.

"ПРОЕКТ ЗА ПОДМЯНА НА ГРАВИТАЧЕН И НАПОРЕН АЦ ВОДОПРОВОД ОТ "ПС-КАЙНАРДЖА" - с. КАЙНАРДЖА, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА С ПЕБП ТРЪБИ"

Новопроектираните водопроводи са главни захранващи водопроводи от помпена станция на с. Кайнарджа към вътрешната водопроводна мрежа. Водопроводите, които ще се подменят, са изградени от АЦ тръби Ф150, Ф125, Ф100 и са крайно амортизирани. Това води до нарушаване режима на водоподаване до потребителите в следствие на аварийно-възстановителните работи, както и на големи загуби на водни количества. Съществуващият гравитачен водопровод в по-голямата си част преминава през училищен двор, което е в разрез с действащата нормативна уредба. Предмет на проекта е подмяна на съществуващите водопроводи от АЦ тръби с тръби ПЕВП DN160/10 , 160/16 .

"ПРОЕКТ: ПТИЦЕФЕРМА ЗА 14 000 БРОЯ СТОКОВИ НОСАЧКИ - С. СМИРНЕНСКИ, ОБЩИНА ВЕТОВО"

Настоящият проект ни бе възложен за проектиране на 12.02.2008 г. от фирма "Венера-А-Д" ООД. Предмет на проекта е създаване на ново предприятие по европейски образец в следните части: архитектурно-строителна, водоснабдяване и канализация, електроинсталации - сградно и външни, технологично оборудване и ОВ. Проектът бе предаден за изпълнение на 10.04.2008 г.

"ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА С PVC НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "К.А.ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ДВЕ МОГИЛИ"

На 07.04.2008 г. ни беше възложено от Министерството на земеделието и горите да изготвим проект за подмяна на дървена дограма с PVC по линия на програма "Енергийна ефективност" в подчиненото им учебно заведение ПГ по селско стопанство "К.А. Тимирязев". По-горе описаният проект беше изготвен и предаден за изпълнение на 08.05.2008 г.

"АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА САМОСВЛИЧАЩ СЕ СКЛОН ПО ОБЩИНСКИ ПЪТ МЕЖДУ ГРАД РУСЕ И КВАРТАЛ СРЕДНА КУЛА"

Проектирането ни бе възложено от Община Русе на 03.04.2008 г. Проектът третира укрепване на самосвличащ се склон. Главната му задача е основана на това да не се допуска оттичане на дъждовни води по ската, което е причина за свличането му. Проектирана е и габионна подпорна стена 110 м. с височина в най-високата си част 6 м. Проектът бе предаден за изпълнение на 19.05.2008 г.

"АКТУАЛИЗИРАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ОТ ЮНИ 2007 Г. И МОНИТОРИНГОВ ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО, АКТИВНО СВЛАЧИЩЕ С РЕГ. № 17.86.02.01, С. ЮДЕЛНИК, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ"

Проектът третира актуализиране на стария от юни 2007 г. за укрепване на свлачище в село Юделник. Изготвяне на цялостен работен проект за регистрираното вече под № 17.86.02.01 в с. Юделник свлачище. Изготвяне на мониторингов проект за наблюдение на периодично активното по-горе посочено свлачище.

"УКРЕПВАНЕ ОТКОСИТЕ НА ЗАДЪРЖАЩ ВОДОЕМ В ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК - РУСЕ"

Настоящият проект ни бе възложен от Община Русе на 02.09.2008 г., като предмет на проекта бе да се спрат свличанията на откосите от земни почви в задържащ водоем, намиращ се в Индустриален парк - Русе. За целта се използва габионна мрежа, геотекстил и подосновен пласт от каменни фракции. Проектът бе предаден за изпълнение на 24.10.2008 г.

"РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КАМЕННАТА БРОНЯ НА ЯЗОВИР БОГАТОВО, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО"

Проектът третира възстановяването на каменната броня на язовир Богатово с направата на берма в основата на стената, заскаляване с подбран кариерен камък 150-250 мм и заздравяване на короната с габионна мрежа, кариерен камък и геотекстил. Проектът ни бе възложен от "Хидромилиорации - Севлиево" ЕАД на 28.01.2009 г. и бе предаден за изпълнение на 26.02.2009 г.